سیب زمینی

سیب زمینی سرخ شده 

سیب زمینی با سس چدار

سیب زمینی سرخ شده+سس مخصوص چدار