قارچ سوخاری

سالاد اندونزی+سیب زمینی+نوشابه+نان سوخاری​+سس سیر

لقمه سینه اسپایسی

سالاد اندونزی+سیب زمینی+نوشابه+نان سوخاری​+سس سیر

فیله استریپس نرمال

سالاد اندونزی+سیب زمینی+نوشابه+نان سوخاری​+سس سیر

مرغ سوخاری 3 تکه

سالاد اندونزی+سیب زمینی+نوشابه+نان سوخاری

مرغ سوخاری 2 تکه

سالاد اندونزی+سیب زمینی+نوشابه+نان سوخاری