مخصوص

خمیر، سس مخصوص، ژامبون مرغ و گوشت، پنیر تست، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، قارچ، گوجه نگینی

استثنایی

خمیر سبک، سس مخصوص، گوشت کلزون، سینه مرغ کبابی، ژامبون مرغ، پنیر تست، پنیر پیتزا، قارچ،فلفل دلمه

فیلادلفیا بیگ

خمیر سبک+سس مخصوص سرآشپز++چیکن کبابی+استیک+زیتون+فلفل دلمه+گوجه فرنگی

پنیر

خمیر،سس مخصوص سرآشپز، پنیر

هالوپینو بیگ/تند

خمیر+سس مخصوص سرآشپز+چیکن گریل شده+بیکن مخلوط+فلفل دلمه رنگی+پنیر پیتزا+فلفل هالوپینو

ناپولی بیگ

خمیر نازک+سس مخصوص+سینه مرغ کباب شده+پنیر تست+پنیر پیتزا+فلفل دلمه ای+قارچ+زیتون سیاه+گوجه خلالی

سیسیلی بیگ

خمیر نازک+سس مخصوص+قارچ+استیک گوساله+پنیر پیتزا+فلفل دلمه ای+زیتون سیاه+گوجه خلالی+سبزی جعفری

چهارفصل

خمیر نازک+سس مخصوص+پیتزا ایتالیایی+پیتزا پپرونی+پیتزا ناپولی+پیتزا سیسیلی

سبزیجات بیگ

خمیر نازک+سس مخصوص+پنیر پیتزا+فلفل دلمه+نخود فرنگی+قارچ +گوجه+ذرت++زیتون سیاه

پپرونی

خمیر+سس مخصوص سرآشپز+پپرونی+پنیر پیتزا+قارچ

ایتالیایی

خمیر سبک+سس مخصوص سرآشپز+بیکن مرغ و گوشت+پنیر پیتزا+قارچ+فلفل دلمه

کلزون

خمیر+سس مخصوص سرآشپز+گوشت تفت داده شده+پنیر تست+ادویه مخصوص+پنیر پیتزا+قارچ+فلفل دلمه+پیاز

یونیک

خمیر+سس مخصوص سرآشپز+سینه مرغ کبابی+پنیر پیتزا+قارچ

یونانی

خمیر+سس مخصوص سرآشپز+سینه مرغ کباب شده+ژامبون مرغ+پنیر تست+پنیر پیتزا+فلفل دلمه ای+قارچ